title

ჩვენ ვანხორცილებთ ბიო-დეგრადირებადი პარკების იმპორტს საქართველოში. ასევე  გვაქვს  ფართო არჩევანი მაღალ ხარისხის პოლიოლეფინის შესაფუთი ფირების.

სხვა სიახლეები